Reisvoorwaarden

 

 

De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer 14635042

reisvoorwaarden Nepaltours

Reisvoorstel / offerte / reisovereenkomst / factuur

Al onze reizen zijn op maat gemaakt. Uit overleg tussen Nepaltours.nl en de reiziger komt een reisprogramma tot stand. Van dit reisprogramma maakt Nepaltours.nl een reisvoorstel met een offerte. Dit reisvoorstel is 7 dagen geldig en kan binnen deze termijn omgezet worden in een reisovereenkomst. Na akkoordverklaring van de reiziger, per post, telefoon of email, is de reisovereenkomst gesloten en ontvangt de reiziger een bevestiging van deze reisovereenkomst en een factuur.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Nepaltours.nl gebruik van de STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse hotelovernachtingen en losse tickets.) De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Nepaltours.nl ervoor zorgen dat U uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Nepaltours.nl maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Wanneer de reis in goede orde plaats heeft gevonden, zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis overgemaakt worden aan Nepaltours.nl. Alleen in geval dat Nepaltours.nl in surseance van betaling komt of failliet gaat, maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO.
Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Nadat U van Nepaltours.nl een bevestiging/factuur heeft ontvangen, krijgt U van Certo Escrow per email een uitnodiging waarin u gevraagd wordt in te loggen op het beveiligde gedeelte van hun site. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van de restant-reissom of tot betaling van de hele reissom in een keer als U kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat het volledige bedrag uiterlijk 6 weken voor vertrek op de rekening dient te staan van SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Nepaltours.nl zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.

Ter aanvulling:

–                Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.

–                Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

–                De STO is geen geschillencommissie.

Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiele zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat.

STO-rgb logo-300

www.sto-reisgarantie.nl                                                       www.certo-escrow.com

 

De aanbetaling  over de reisovereenkomst (boeking) bedraagt 20% van de totale reissom. De reserveringskosten zijn € 20. p.p  Deze bedragen moet binnen 8 dagen op de rekening van Certo Escrow binnen zijn. Het restant van de betaling dient 6 weken voor vertrek te zijn betaald. Bij boeking korter dan 2 weken voor vertrek vervalt de aanbetaling en dient de gehele reissom per omgaande te worden overgemaakt.

Voor vertrek of tijdens de reis, kan het voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden, aanpassingen van het reisprogramma, noodzakelijk zijn. Als dit voor vertrek gebeurd dan zal Nepaltours.nl de reiziger hiervan op de hoogte stellen, en in overleg tot een nieuwe reisovereenkomst komen. Mocht het karakter van de reis dusdanig door deze aanpassingen zijn veranderd, en wenst de reiziger af te zien van het voorgestelde nieuwe programma, dan heeft de reiziger het recht de reis kosteloos te annuleren. Zijn er aanpassingen noodzakelijk door onvoorziene omstandigheden tijdens de reis, dan zal Nepaltours.nl, de lokale agent, of de aangestelde gids, zijn uiterste best doen om het karakter van het oorspronkelijke programma zoveel mogelijk te behouden, binnen het budget van de reisovereenkomst.

Aansprakelijkheid. 

 1. De reiziger ontvangt bij het sluiten van een reisovereenkomst bij Nepaltours.nl algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied voor de geboekte bestemming. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 2. Nepaltours.nl heeft als eis bij het sluiten van een reisovereenkomst dat de reiziger en zijn medereizigers een reisverzekering en annuleringskostenverzekering hebben en hiervan het bewijs overhandigen aan Nepaltours.nl.

3. De reiziger verstrekt Nepaltours.nl uiterlijk bij het sluiten van de reisovereenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers (partner, familie, groep) met name

  1. Volledige namen zoals in het paspoort vermeld
  2. Nationaliteit van alle reizigers
  3. Volledig adres, telefoonnummer, emailadres van alle reizigers
  4. Nummer thuisblijvers
  5. Reis en annuleringsverzekering: maatschappij en polis nummer van iedere reiziger

4. De reiziger verstrekt aan Nepaltours.nl bij het sluiten van de reisovereenkomst alle  informatie met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van hemzelf en zijn medereizigers (inclusief gebruik van alcohol, drugs, medicatie) die een invloed zouden kunnen hebben op het goede verloop van de reis als deze toestanden zouden kunnen leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger zelf en/of andere reizigers en/of de bemanning of de vervoerder of voor de bezittingen van derden. Indien deze informatie niet correct blijkt of wordt verzwegen, kan de vervoerder (vliegmaatschappij, gids, chauffeur ter plaatse) hem het recht op verder vervoer ontzeggen en schade die hieruit ontstaat wordt op de reiziger die hiervoor verantwoordelijk is verhaald.
5. De reiziger verstrekt aan Nepaltours.nl alle informatie over beperkte mobiliteit van de reiziger almede de noodzaak tot het begeleiden van minderjarigen, mindervalide en zieke reizigers. Zwangere vrouwen dienen aan Nepaltours.nl mee te delen hoe ver de zwangerschap is op het moment van het afsluiten van de reisovereenkomst.
Het is de reiziger bekend dat de vervoerders (vliegmaatschappij, gids, chauffeur ter plaatse) ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring verlangen en bij het ontbreken van die verklaring zij de reiziger het recht op (verder) vervoer kunnen ontzeggen.
6. De reiziger verstrekt aan Nepaltours.nl alle bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de reis door Nepaltours.nl, lokale agent en plaatselijke gidsen.

7. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de lokale agent, vervoerders of Nepaltours.nl van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten, worden alle daaruit voortkomende kosten aan de reiziger in rekening gebracht.
8. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, visum en evt. trekkingpermit. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

9. Nepaltours.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen van spoorwegen, bus- of luchtvaartmaatschappijen of veerdiensten.

10. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade waarvoor aanspraak bestaat op een reisverzekering, welke geacht wordt door de reiziger afgesloten te zijn. Mocht de verzekering niet tot uitkering over gaan, terwijl Nepaltours.nl aansprakelijk is voor de schade van de reiziger, dan kan de aansprakelijkheid van Nepaltours.nl nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.

11. Een aanspraak van enige reiziger op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien Nepaltours.nl hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.

12. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Nepaltours.nl of haar leidinggevende ondergeschikte. Nepaltours.nl is nooit aansprakelijk voor schade, als die het gevolg is van tekortkomingen van de reiziger zelf.

Klachten

Wij doen ons best om een reis zo goed mogelijk uit te voeren, maar toch kan het voorkomen dat U ergens een klacht over heeft. U kunt uw klacht kenbaar maken aan de lokale agent  ter plaatse zodat hij er wat aan kan doen. Komt U er samen niet uit, leg dan de klacht schriftelijk vast en stuur die na afloop van de reis, uiterlijk binnen 10 dagen, naar ons kantoor.

 

Last minute

Reserveert U binnen twee weken voor vertrek, dan brengen wij U € 25,00 lastminute kosten in rekening. U aanvraag wordt met spoed behandeld en uw reispakket en reisbescheiden aangetekend of per express verzonden.

 

Annuleringsvoorwaarden Nepaltours.nl

Bij annulering door de klant is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

–                Tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de reissom met een minimum van € 100,00 p.p.

–                Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.

–                Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom.

–                Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledge reissom.

Als annuleringsdatum geldt de (werk)dag waarop Nepaltours.nl de melding ontvangt, mits de melding voor 18.00 wordt gedaan. Anders geldt de eerstvolgende werkdag.

In die gevallen waarin het reizen tijdens het arrangement ernstig moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden ( zoals overstromingen, aardbevingen, nucleaire  besmetting, stakingen, geweldadige conflicten, of dreigingen hiervan), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling.

Avontuurlijke reizen

In landen als Nepal hebben mensen andere gebruiken en gewoonten en een andere mentaliteit. Daardoor gaan de dingen soms anders dan je verwacht.  De wet spreekt in dat verband van ‘verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben’. De keuze voor een avontuurlijke reis betekent de keuze voor een zeker risico. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijk karakter van de reizen kunnen ons dwingen de reis aan te passen. Als wij of onze lokale agent toevlucht moeten nemen tot alternatieven kan de reiziger er van op aan dat er zoveel mogelijk wordt geprobeerd de kwaliteit van de reis te handhaven of zelfs te verbeteren. Alle reizen van Nepaltour.nl worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We hebben een betrouwbare partner geselecteerd met heel veel ervaring, met wie we een nauwe samenwerking hebben en met korte lijnen goed kunnen communiceren.

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld tenzij op grond van de dwingende regels ander recht van toepassing is.

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties   ( VvKR )

 Per 15 april 2011 is de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties in het leven geroepen. De VvKR biedt een platform voor kleinschalige reisorganisaties en behartigt de belangen van deze organisaties. Kleinschalige reisorganisaties nemen een aparte plek in binnen de reisbranche. Het zijn vaak eenmansbedrijven  of vennootschappen gespecialiseerd in een bepaald gebied of activiteit en gerund door betrokken eigenaren met een schat aan ervaring, die ze graag delen met de reizigers. Nepaltours is lid.

Voor meer informatie:

LogoPNG1

www.vvkr.nl

 

Nepaltours.nl

Tel. 06 55897485

Keizer Karelplein 5

info@nepaltours.nl

6211TC Maastricht.

www.nepaltours.nl